Language of document :

Odvolanie podané 25. mája 2018: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. marca 2018 vo veci T-211/16, Caviro Distillerie a iní/Komisia

(vec C-345/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (v zastúpení: R. MacLean, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu v rozsahu, v akom pri hodnotení druhého žalobného dôvodu odvolateliek neprípustne nahradil odôvodnenie svojím vlastným odôvodnením,

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z dôvodu zjavného skreslenia dôkazov, ktoré mu boli predložené, pokiaľ ide o vývoj a konečnú situáciu podielu výrobného odvetvia Únie na trhu,

vyhovel druhému odvolaciemu dôvodu odvolateliek, ktorý sa týka nesprávneho posúdenia postavenia na trhu zo strany Všeobecného súdu, a uplatnil svoju právomoc rozhodnúť o tomto žalobnom dôvode a vydať konečný rozsudok,

alternatívne, vrátil vec Všeobecnému súdu, aby riadne rozhodol o návrhu odvolateliek v tejto otázke,

potvrdil, že Všeobecný súd vychádzal zo zjavne nesprávneho posúdenia a porušil článok 3 ods. 2 a 5 základného nariadenia1 , keď rozhodol, že Komisia nevychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia pri prijímaní svojich záverov týkajúcich sa značnej ujmy,

potvrdil, že Všeobecný súd neposkytol dostatočné odôvodnenie a uviedol rozporuplné odôvodnenie, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania vynaložené odvolateľkami spojené s týmto konaním, ako aj trovy konania na prvom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky uvádzajú tri odvolacie dôvody. Všetky tri odvolacie dôvody predložené Súdnemu dvoru sa týkajú druhého žalobného dôvodu predloženého Všeobecnému súdu. Žalobné dôvody predložené Súdnemu dvoru možno zhrnúť takto:

1.    Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia tým, že odôvodnenie Komisie nahradil svojím vlastným odôvodnením, pokiaľ ide o posúdenie významu zníženia podielu výrobného odvetvia Únie na trhu, a to tak relatívne, ako aj absolútne, a/alebo zjavne skreslil dôkazy, ktoré mu boli predložené, pokiaľ ide o pokles trhového podielu výrobného odvetvia Únie.

2.    Všeobecný súd vychádzal zo zjavne nesprávneho posúdenia a porušil článok 3 ods. 2 a 5 základného nariadenia, keď dospel k záveru, že Komisia nevychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia pri prijímaní svojich záverov týkajúcich sa vecného poškodenia.

3.    Všeobecný súd neposkytol dostatočné odôvodnenie svojho rozhodnutia v tejto otázke, keďže nevysvetlil, prečo chyba Komisie pri posudzovaní trhového podielu výrobného odvetvia Únie neodôvodňovala zrušenie napadnutého nariadenia, ako to žiadali odvolateľky. Okrem toho Všeobecný súd poskytol rozporuplné odôvodnenie, keďže zistil nesprávne posúdenie Komisie pri hodnotení trhového podielu výrobného odvetvia Únie, ale nakoniec rozhodol v prospech Komisie.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51).