Language of document :

Pritožba, ki so jo Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA in Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA vložile 25. maja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. marca 2018 v zadevi T-211/16, Caviro Distillerie in drugi/Komisija

(Zadeva C-345/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnice: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA in Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (zastopnik: R. MacLean, solicitor)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnice Sodišču predlagajo, naj:

sodbo Splošnega sodišča razveljavi v delu, v katerem je Splošno sodišče storilo napako s tem, da je pri presoji drugega tožbenega razloga iz tožbe pritožnic obrazložitev nedopustno nadomestilo s svojo;

sodbo Splošnega sodišča razveljavi zaradi očitnega izkrivljanja dokazov, ki so mu bili predloženi v zvezi z razvojem in končnim položajem tržnega deleža industrije Unije;

ugodi pritožbenemu razlogu pritožnic v zvezi s pomanjkljivo presojo Splošnega sodišča glede položaja tržnega deleža in v skladu s svojo pristojnostjo samo odloči o tem razlogu ter sprejme končno odločbo;

podredno, zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču, da ustrezno odloči o razlogu pritožnic v zvezi s tem;

potrdi, da je Splošno sodišče s tem, da je Splošno sodišče storilo očitno napako pri presoji ter kršilo člena  3(2) in 3(5) osnovne uredbe1 s tem, da je ugotovilo, da Komisija pri sprejetju ugotovitev v zvezi s premoženjsko škodo ni storila nobene očitne napake pri presoji;

potrdi, da Splošno sodišče ni podalo zadostne obrazložitve in da je njegova obrazložitev protislovna; in

Komisiji naloži plačilo stroškov, ki so pritožnicam nastali v tem postopku in v postopku na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnice navajajo tri pritožbene razloge. Vsi trije razlogi, podani pred Sodiščem, se nanašajo na drugi tožbeni razlog, podan pred Splošnim sodiščem. Na kratko, pritožnice pred Sodiščem navajajo te pritožbene razloge:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je pri presoji pomena zmanjšanja tržnega deleža industrije Unije tako z relativnega kot z absolutnega vidika obrazložitev Komisije nadomestilo s svojo, in/ali očitno izkrivilo dokaze, ki so mu bili predloženi v zvezi z zmanjšanjem tržnega deleža industrije Unije.

Splošno sodišče je storilo očitno napako pri presoji in kršilo člena 3(2) in 3(5) osnovne uredbe s tem, da je ugotovilo, da Komisija pri sprejetju ugotovitev v zvezi s premoženjsko škodo ni storila nobene očitne napake pri presoj.

Splošno sodišče ni ustrezno obrazložilo svoje ugotovitve v zvezi s tem, saj ni pojasnilo, zakaj napaka Komisije pri presoji tržnega deleža industrije Unije ni upravičevala razglasitve ničnosti sporne uredbe, kot so predlagale pritožnice. Poleg tega je obrazložitev Splošnega sodišča protislovna, saj je Splošno sodišče ugotovilo, da je Komisija storila napako pri presoji tržnega deleža industrije Unije, vendar nazadnje odločilo Komisiji v prid.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, UL 2009, L 343, str.51.