Language of document :

Överklagande ingett den 25 maj 2018 av Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA och Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 mars 2018 i mål T-211/16, Caviro Distillerie m.fl. mot kommissionen

(Mål C-345/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA och Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (ombud: R. MacLean, Solicitor)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i den mån den begick ett misstag genom att den otillbörligen ersatte kommissionens motivering med sin egen vid prövningen av den andra grunden i klagandenas ansökan

upphäva tribunalens dom på grund av att den missuppfattat den åberopade bevisningen beträffande utvecklingen av unionsindustrins marknadsandel och dess slutliga situation

bifalla överklagandet på klagandenas andra grund beträffande tribunalens bristfälliga utvärdering av marknadsandelssituationen och utnyttja sin behörighet att själv pröva överklagandet på denna grund och meddela en slutgiltig dom

alternativs återförvisa målet till tribunalen för en korrekt bedömning av klagandenas grund på denna punkt

bekräfta att tribunalen gjorde en uppenbart felaktig bedömning och åsidosatte artikel 3.2 och 3.5 i grundförordningen(1 ) när den kom fram till att kommissionen inte hade gjort någon uppenbart felaktig bedömning vid dess uppskattning av den materiella skadan

bekräfta att tribunalen inte lämnade någon tillräcklig motivering och förde ett motstridigt resonemang

förplikta kommissionen att ersätta klagandenas rättegångskostnader i målet vid domstolen liksom i målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klagandena åberopar tre grunder för sitt överklagande. Samtliga tre grunder som anförs i målet vid domstolen hänför sig till den andra grunden som anfördes i målet vid tribunalen. De tre grunder som åberopas vid domstolen kan sammanfattas enligt följande:

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att ersätta kommissionens motivering med sin egen vid utvärderingen av betydelsen av minskningen av marknadsandelen av EU-industrin, i både relativa och absoluta termer, och/eller på ett uppenbart sätt missuppfattade den åberopade bevisningen beträffande unionsindustrins sjunkande marknadsandel.

Tribunalen gjorde en uppenbart felaktig bedömning och åsidosatte artikel 3.2 och 3.5 i grundförordningen när den kom fram till att kommissionen inte hade gjort någon uppenbart felaktig bedömning vid dess uppskattning av den materiella skadan.

Tribunalen lämnade inte någon tillfredsställande motivering för sin bedömning på denna punkt eftersom den inte förklarade varför kommissionens felaktiga bedömning av unionsindustrins marknadsandel inte motiverade ogiltigförklaring av den omtvistade förordningen såsom begärts av klagandena. Dessutom förde tribunalen ett motstridigt resonemang då den fann att kommissionen gjort en felaktig bedömning vid utvärderingen av unionsindustrins marknadsandel men i slutändan meddelade en dom till kommissionens fördel.

____________

(1 )    Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, EUT L 343, 2009, s. 51.