Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) dne 30. dubna 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação SA v. Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

(Věc C-295/18)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal da Relação do Porto

Účastnice původního řízení

Odvolatelka: Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação SA

Odpůrkyně: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Předběžné otázky

Má být článek 2 směrnice 2007/64/ES1 vykládán v tom smyslu, že je třeba mít za to, že do působnosti této směrnice, jak je vymezena v tomto článku, spadá provedení příkazu k inkasu vydaného třetí stranou k účtu, jehož není majitelkou, a jehož majitel neuzavřel s úvěrovou institucí smlouvu o platební službě pro jednorázový úkon ani rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb?

V případě kladné odpovědi na první otázku a za stejných okolností, lze uvedeného majitele účtu považovat za uživatele platebních služeb ve smyslu článku 58 uvedené směrnice?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. 2007, L 319, s. 1).