Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Relação do Porto (Portugali) on esittänyt 30.4.2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA v. Banco Comercial Português SA ja Caixa Geral de Depósitos SA

(Asia C-295/18)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal da Relação do Porto

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA

Vastapuolet: Banco Comercial Português SA ja Caixa Geral de Depósitos SA

Ennakkoratkaisukysymykset

A)    Onko direktiivin 2007/64/EY1 2 artiklaa tulkittava siten, että siinä määriteltyyn direktiivin soveltamisalaan katsotaan kuuluvaksi sellaisen suoraveloitusta koskevan maksutoimeksiannon täytäntöönpano, jonka on antanut kolmas yhtiö sellaiselta tililtä, jonka haltija se ei ole ja jonka haltija ei ole tehnyt kyseessä olevan luottolaitoksen kanssa minkäänlaista yksittäistä maksupalvelua koskevaa sopimusta tai maksupalvelujen tarjoamista koskevaa puitesopimusta?

B)     Mikäli kysymykseen II-A) vastataan myöntävästi, voidaanko samassa asiayhteydessä mainittua tilinhaltijaa pitää maksupalvelunkäyttäjänä saman direktiivin 58 artiklan soveltamisen kannalta?

____________

1 Maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta 13.11.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY (EUVL 2007, L 319, s. 1)