Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) w dniu 30 kwietnia 2018 r. – Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação SA / Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

(Sprawa C-295/18)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal da Relação do Porto

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação SA

Strona pozwana: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Pytania prejudycjalne

Czy art. 2 dyrektywy 2007/64/WE1 należy interpretować w ten sposób, że jego zakresem zastosowania, określonym we wspomnianym artykule, jest objęte wykonanie polecenia zapłaty wydanego przez podmiot trzeci w odniesieniu do rachunku, którego ten podmiot nie jest właścicielem, a którego właściciel nie zawarł z instytucją kredytową ani umowy o pojedynczą usługę płatności ani umowy ramowej o świadczenie usług płatniczych?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1 i w powyższych okolicznościach, czy można uznać, że wspomniany właściciel rachunku jest „użytkownikiem usługi płatniczej” do celów art. 58 wspomnianej dyrektywy?

____________

1 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.U. 2007, L 319, s. 1).