Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 22. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler a i.

(vec C-140/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovatelia: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Dotknutý orgán: Bezirkshauptmannschaft Murtal

za účasti: Finanzpolizei

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb1 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES2 vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej norme, ktorá za porušenie formálnych povinností pri cezhraničnom pridelení pracovníkov, akým je porušenie povinnosti odovzdať mzdové podklady zo strany poskytovateľa pracovníkov prijímajúcemu zamestnávateľovi, stanovuje veľmi vysoké peňažné pokuty, najmä vysoké minimálne sankcie, ktoré sa ukladajú kumulatívne za každého dotknutého pracovníka?

V prípade, že už odpoveď na prvú otázku nebude kladná:

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa za porušenia formálnych povinností v prípade cezhraničného pridelenia pracovníkov ukladali kumulatívne pokuty bez ohraničenia ich maximálnej výšky?

V prípade zápornej odpovede na prvú alebo druhú otázku:

Má sa článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej norme, ktorá za nedbanlivostné delikty stanovuje neobmedzene vysoké peňažné pokuty a viacročné náhradné tresty odňatia slobody?

____________

1 Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431.

2 Ú. v. EÚ L 159, 2014, s. 11.