Language of document :

Жалба, подадена на 28 май 2018 г. — VI.TO./EUIPO – Bottega

(Дело T-324/18)

Език на жалбата: италиански

Страни

Жалбоподател: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Италия) (представител: L. Giove, avvocato)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Sandro Bottega (Colle Umberto, Италия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител/Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: триизмерна марка на Европейския съюз (форма на позлатена бутилка) – марка на Европейския съюз № 11 531 381

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 14 март 2018 г. по преписка R 1036/2017-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

неправилна преценка на основанието за отказ съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

неправилна преценка на основанието за отказ съгласно член 7, параграф 1, буква д), точки i), ii) и iii) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________