Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2018-0324\tra-doc-et-req_comm-t-0324-2018-201805675-02_00.doc

28. mail 2018 esitatud hagi – VI.TO. versus EUIPO – Bottega

(Kuldse pudeli kuju)

(kohtuasi T-324/18)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Itaalia) (esindaja: advokaat L. Giove)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Sandro Bottega (Colle Umberto, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine pool apellatsioonikoja menetluses

Vaidlusalune kaubamärk: ruumiline ELi kaubamärk (Kuldse pudeli kuju) – ELi kaubamärk nr 11 531 381

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 1036/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b kohase takistuse väär hindamine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktide i, ii ja iii kohase takistuse väär hindamine.

____________