Language of document :

Överklagande ingett den 28 maj 2018 – VI.TO. mot EUIPO – Bottega (formen på en guldfärgad flaska)

(Mål T-324/18)

Överklagandet är avfattat på italienska

Parter

Klagande: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Italien) (ombud: advokaten L. Giove)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Tredimensionellt EU-varumärke (Formen på en guldfärgad flaska) – EU-varumärke nr 11 531 381

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 14 mars 2018 i ärende R 1036/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.1 e i), ii) och iii) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

____________