Language of document :

Överklagande ingett den 5 juni 2018 – Hauzenberger mot EUIPO – (TurboPerformance)

(Mål T-349/18)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Tyskland) (ombud: Rechtsanwalt B. Bittner)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ˮTurboPerformanceˮ – Registreringsansökan nr 16 053 431

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 5 april 2018 i ärende R 2206/2017-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

____________