Language of document :

Жалба, подадена на 25 май 2018 г. от Rose Vision, S.L. срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 8 март 2018 г. по дела T-45/13 RENV и T-587/15, Rose Vision/Комисия

(Дело C-346/18 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Rose Vision, S.L. (представител: J.J. Marín López, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

да се отмени решението на Общия съд (седми състав) от 8 март 2018 г., Rose Vision/Комисия, T-45/13 RENV и T-587/15, ECLI:EU:T:2018:124,

на Rose Vision да се присъди обезщетение в съответствие с изложеното в точки 10 и 11 от настоящата жалба.

Основания и основни доводи

1.    Грешка при прилагане на правото, тъй като с определение на Общия съд от 10 октомври 2017 г. по дело T-587/15 е възобновявана устната фаза на производството въз основа на неправилния мотив, че това е поискано от жалбоподателя;

2.    Грешка при прилагане на правото, тъй като в обжалваното решение е изопачена преценката на доказателствата, представени в подкрепа на твърдението, че Комисията е заменила предупреждение W 2 с предупреждение W 1 от юли 2012 г.;

3.    Грешка при прилагане на правото, тъй като в обжалваното решение е отхвърлено искането по дело T-45/13 RENV да се обяви за недействителна регистрацията на Rose Vision в системата за ранно предупреждение (СРП) въз основа на обстоятелството, че предупреждение W 2 е задействано без жалбоподателят да бъде уведомен за това, без да се посочат мотиви за тази регистрация, без да се даде възможност на жалбоподателя да изложи доводите си в това отношение и без да има възможност да обжалва посочената регистрация;

4.    Грешка при прилагане на правото поради липсата на мотиви във връзка с доводите, съдържащи се в четвъртото основание на жалбата по дело T-587/15, които изобщо не са разгледани в обжалваното решение;

5.    Грешка при прилагане на правото, тъй като макар в обжалваното решение да е прието правилно, че Комисията не е спазила двумесечния срок, предвиден в член II.22, параграф 5 от Общите условия на Седма рамкова програма (7РП) (точка 99 от обжалваното решение), че е превишила „значително двумесечния срок” и че неспазването на посочения срок е „укоримо“ (точка 116 от обжалваното решение), не е уважено искането да се обяви, че окончателният доклад за одит 11-INFS-025 и докладът за одит 11-BA119-016 са нищожни по право в договорно отношение, че са невалидни и че не произвеждат правно действие;

6.    Грешка при прилагане на правото, тъй като в обжалваното решение е изопачена преценката на доказателствата, представени в подкрепа на твърдението, че Комисията е потвърдила плащанията на Rose Vision по проектите sISI, 4NEM и SFERA;

7.    Грешка при прилагане на правото, тъй като макар в обжалваното решение да е прието, че Комисията не е изпълнила задължението си за запазване на поверителност, предвидено в член II.22, параграф 1 от Общите условия на 7РП със съобщаването на трети лица на информация относно одит 11-INFS-025 (точка 158 от обжалваното решение), в точки 159 и 160 от обжалваното решение неоснователно е отхвърлено искането на жалбоподателя да се обяви, че Комисията не е изпълнила задължението си за запазване на поверителност по одити 11-INFS-025 и 11-BA119-016 (точка 215 от писменото становище на Rose Vision по дело T-45/13 RENV от 12 септември 2016 г.);

8.    Основание за отмяна с което се поддържа, че са нарушени договорните клаузи на Общите условия на 7РП и принципът на правна сигурност в договорните отношения, тъй като е прието, че по одити 11-INFS-025 и 11-BA119-01 правилно са приложени спрямо Rose Vision новите изисквания, съдържащи се във Финансовите насоки от 2011 г., въпреки че релевантните периоди за одит 11-INFS-025 са между 1 ноември 2009 г. и 31 октомври 2010 г. за проект FutureNEM и между 1 януари 2010 г. и 31 декември 2010 г. за проект FIRST и sISI;

9.    Основание за отмяна с което се поддържа, че е изопачена преценката на доказателствата и по-специално на документа, представен от Rose Vision на 30 август 2012 г., който изобщо не е разгледан в обжалваното решение;

10.    Основание за отмяна с което се поддържа, че в обжалваното решение неправилно е отхвърлено присъждането на обезщетение за извъндоговорна отговорност;

11.    Основание за отмяна с което се поддържа, че липсват мотиви във връзка с доводите, съдържащи се в част XII от жалбата по дело T-587/15, като в точки 112—117 от нея е направено искане за обезщетение за извъндоговорна отговорност, което изобщо не е разгледано в обжалваното решение.

____________