Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. května 2018 Rose Vision, S.L. proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 8. března 2018 ve věcech T-45/13 RENV a T-587/15, Rose Vision v. Komise

(Věc C-346/18 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rose Vision, S.L. (zástupce: J.J. Marín López, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 8. března 2018, Rose Vision v. Komise, T-45/13 RENV a [T]-587/15, ECLI:EU:T:2018:124.

přiznal společnosti Rose Vision náhradu škody za podmínek uvedených v desátém a jedenáctém bodě tohoto kasačního opravného prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Nesprávné právní posouzení při opětovném otevření ústní části řízení ve věci T-587/15 prostřednictvím usnesení Tribunálu ze dne 10. října 2017 na základě nesprávného argumentu uplatněného žalobkyní;

Nesprávné právní posouzení spočívající v tom, že napadený rozsudek zkreslil posouzení důkazů provedených při tvrzení, že Komise nahradila varování W 2 varováním W 1 z července 2012;

Nesprávné právní posouzení spočívající v tom, že napadený rozsudek ve věci T-45/13 RENV nepřipustil návrh na prohlášení neplatnosti zápisu společnosti Rose Vision do systému včasného varování, a to na základě toho, že varování W 2 bylo spuštěno, aniž by o něm byla informována, aniž by jí byly sděleny důvody zápisu, aniž by měla příležitost uvést argumenty a návrhová žádání v tomto ohledu a aniž by mohla proti zápisu podat žalobu;

Nesprávné právní posouzení spočívající v nedostatku odůvodnění ohledně tvrzení obsažených ve čtvrtém žalobním důvodu ve věci T-587/15, která nebyla v napadeném rozsudku vůbec přezkoumána;

Nesprávné právní posouzení spočívající v tom, že napadený rozsudek, navzdory tomu, že správně určil, že Komise nedodržela lhůtu dvou měsíců stanovenou v bodě II.22 odst. 5 všeobecných podmínek FP7 (bod 99 napadeného rozsudku), že „velice překročila dvouměsíční lhůtu“ a že nedodržení uvedené lhůty je „nešťastné“ (bod 116 napadeného rozsudku), nevyhověl návrhovému žádání, aby bylo konstatováno, závěrečná zpráva o auditu 11-INFS-025 a zpráva o auditu 11-BA119-016 jsou ze smluvního hlediska absolutně neplatné a neúčinné;

Nesprávné právní posouzení spočívající v tom, že napadený rozsudek zkreslil posouzení důkazů provedených za účelem potvrzení, že Komise schválila vyplacení společnosti Rose Vision plateb v projektech sISI, 4NEM a SFERA;

Nesprávné právní posouzení spočívající v tom, že napadený rozsudek poté, co uznal, že Komise porušila důvěrnost stanovenou v bodě II.22 odst. 1 všeobecných podmínek FP 7, když třetím osobám sdělila informace o auditu 11-INFS-025 (bod 158 napadeného rozsudku), bez důvodu v bodech 159 a 160 zamítl návrh žalobkyně, aby určil, že Komise porušila povinnost zachovávat důvěrnost auditů 11-INFS-025 a 11-BA119-016 (bod 215 písemných vyjádření společnosti Rose Vision ve věci T-45/13 RENV ze dne 12. září 2016);

Návrhové žádání směřující ke zrušení z důvodu porušení závazných ustanovení všeobecných podmínek FP7 a zásady právní jistoty tím, že prostřednictvím auditů 11-INFS-025 a 11-BA119-016 bylo odsouhlaseno na společnost Rose Vision uplatňovat devět nových požadavků obsažených ve Finančních pokynech z roku 2011, přičemž období podrobená auditu 11-INFS-025 byla od 1. listopadu 2009 do 31. října 2010 (pro projekt FutureNEM) a od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 (pro projekty FIRST a sISI);

Návrhové žádání směřující ke zrušení z důvodu zkreslení posouzení důkazů, konkrétně v dokumentu společnosti Rose Vision ze dne 30. srpna 2012, který nebyl napadeným rozsudkem vůbec nezohledněn;

Návrhové žádání směřující ke zrušení z toho důvodu, že napadený rozsudek nesprávně upírá nařízení náhrady škody z titulu mimosmluvní odpovědnosti;

Návrhové žádání směřující ke zrušení z důvodu nedostatku odůvodnění ohledně tvrzení obsažených v bodě XII žaloby ve věci T-587/15, v jejíchž bodech 112 až 117 byla požadována náhrada škody z důvodu smluvní odpovědnosti, které napadený rozsudek vůbec nezohlednil.

____________