Language of document :

Rose Vision, S.L.-i 25. mail 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 8. märtsi 2018. aasta otsuse peale kohtuasjades T-45/13 RENV ja T-587/15: Rose Vision versus komisjon

(kohtuasi C-346/18 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Rose Vision, S.L. (esindaja: advokaat J.J. Marín López)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Ta palub Euroopa Kohtul tühistada Üldkohtu (seitsmes koda) 8. märtsi 2018. aasta kohtuotsuse Rose Vision vs. komisjon, T-45/13 RENV ja C-587/15, ECLI:EU:T:2018:124.

Mõista Rose Visionile välja kahjuhüvitis vastavalt käesoleva apellatsioonkaebuse kümnendas ja üheteistkümnendas väites esitatule.

Väited ja peamised argumendid

Õigusnormi rikkumine, kuna kohtuasja T-587/15 menetluse suuline osa avati uuesti Üldkohtu 10. oktoobri 2017.aasta määrusega eksliku argumendi alusel, nagu oleks hageja seda taotlenud.

Õigusnormi rikkumine, mis seisnes selles, et vaidlustatud kohtuotsuses on moonutatult hinnatud tõendeid, kinnitades, et komisjon asendas 1. juulil 2012 varajase hoiatamise süsteemi W 2 kategooria W 1 kategooriaga.

Õigusnormi rikkumine, kuna kohtuasjas T-45/13 RENV jäetakse rahuldamata taotlus tunnistada tühiseks Rose Visioni kandmine varajase hoiatamise süsteemi, tuginedes sellele, et W 2 kategooria aktiveeriti ilma, et talle oleks edastatud sellise kande põhjendust, antud võimalust esitada oma väited selle kohta ja ilma et ta saaks esitada selle kande kohta hagi.

Õigusnormi rikkumine, kuna puuduvad põhjendused kohtuasjas T-587/15 esitatud hagi neljanda väite kohta, mida vaidlustatud kohtuotsuses ei ole üldsegi hinnatud.

Õigusnormi rikkumine, kuna ehkki vaidlustatud kohtuotsuses järeldati õigesti, et komisjon on rikkunud kahekuust tähtaega, mis on ette nähtud 7. raamprogrammi üldtingimuste punkti II.22 lõikes 5 (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 99), mis „ületas oluliselt kahekuuse tähtaja“ ja et selle tähtaja eiramine on „kahetsusväärne“ (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 117), ei rahuldatud siiski nõuet tunnistada lõplik auditiaruanne 11-INFS-025 ja auditiaruanne 11-BA119-016 lepinguliselt täielikul tühiseks ja et neil puudub kehtivus ja mõju.

Õigusnormi rikkumine, kuna vaidlustatud kohtuotsuses on moonutatult hinnatud tõendeid, kinnitades, et komisjon on tõendanud makseid Rose Visionile projektide sISI, 4NEM ja SFERA alusel.

Õigusnormi rikkumine, kuna vaidlustatud kohtuotsuses on tunnistatud, et komisjon rikkus 7. raamprogrammi üldtingimuste punkti II.22 lõikes 1 sätestatud konfidentsiaalsuse kohustust, kui ta edastas kolmandatele isikutele teavet auditiaruande 11-INFS-025 kohta (vaidlustatud kohtuotsuse punkt 158), ja jäetud siiski ilma põhjendusteta sama otsuse punktides 159 ja 160 rahuldamata hageja taotlus tunnistada, et komisjon rikkunud auditiaruannete 11-INFS-025 ja 11-BA119-016 konfidentsiaalsuse kohustust (Rose Visioni poolt kohtuasjas T-45/13 RENV 12. septembril 2016 esitatud kirjalike märkuste punkt 215).

Vaidlusaluses kohtuotsuses on tehtud viga, kuna on rikutud 7. raamprogrammi üldtingimuste lepingulisi sätteid ja lepingute õiguskindluse põhimõtet, kuna Rose Visionile kohaldati auditiaruannetega 11-INFS-025 ja 11-BA119-016 uusi nõudeid, mis sisaldusid 2011. aasta finantsjuhendis, samas kui auditiaruandes 11-INFS-025 käsitletud perioodid oli 1. novembrist 2009 kuni 31. oktoobrini 2010 (projekt FutureNEM) ja 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010 (projektid FIRST ja sISI).

Vaidlusaluses kohtuotsuses on tehtud viga, kuna on moonutatult hinnatud tõendeid, täpsemalt Rose Visioni 30. augusti 2012. aasta dokumenti, mida oli vaidlustatud kohtuotsuses täiesti ignoreeritud.

Vaidlustatud kohtuotsuses on tehtud viga, kuna seal lükatakse ekslikult tagasi õigus lepinguvälisele hüvitisele.

Vaidlustatud kohtuotsuses on tehtud viga, kuna ei ole põhjendatud kohtuasjas T-587/15 esitatud hagiavalduse XII osa väiteid, mille punktides 112‒117 taotleti hüvitist lepingulise vastutuse alusel, kuid mida vaidlustatud kohtuotsuses kordagi ei hinnatud.

____________