Language of document :

Valitus, jonka Rose Vision, S.L. on tehnyt 25.5.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asioissa T-45/13 RENV ja T-587/15, Rose Vision v. komissio, 8.3.2018 antamasta tuomiosta

(Asia C-346/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Rose Vision, S.L. (edustaja: J.J. Marín López, abogado)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

–    Unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asioissa T-45/13 RENV ja C-587/15 8.3.2018 antama tuomio (ECLI:EU:T:2018:124) on kumottava

–    Rose Visionille on myönnettävä vahingonkorvaus valituksen 10 ja 11 kohdassa esitetyillä perusteilla.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.    Oikeudellinen virhe, joka koskee suullisen vaiheen aloittamista uudelleen asiassa T-587/15, mikä tehtiin unionin yleisen tuomioistuimen 10.10.2017 antamalla määräyksellä sillä virheellisellä perusteella, että kantaja oli pyytänyt sitä.

2.    Oikeudellinen virhe, koska valituksenalaisessa tuomiossa on otettu vääristyneellä tavalla huomioon selvitysaineisto, jonka perusteella todettiin, että komission korvasi varoituksen W2 varoituksella W1 heinäkuussa 2012.

3.    Oikeudellinen virhe, koska valituksenalaisessa tuomiossa jätetään asiassa T-45/13 RENV tutkimatta vaatimus mitätöidä Rose Visionin varoitusjärjestelmään kirjaaminen; tämä vaatimus perustui siihen, että varoitus W2 aktivoitiin ilman että Rose Visionille olisi ilmoitettu, ilman että se olisi saanut tiedon tällaisen kirjaamisen perusteluista, antamatta sille mahdollisuutta esittää huomautuksia tältä osin ja ilman että se olisi voinut valittaa mainitusta kirjaamisesta.

4.    Oikeudellinen virhe, koska asiassa T-587/15 nostetun kanteen neljänteen kanneperusteeseen sisältyvien väitteiden, joita ei ole tutkittu lainkaan valituksenalaisessa tuomiossa, osalta ei ole esitetty perusteluja.

5.    Oikeudellinen virhe, koska valituksenalaisessa tuomiossa – vaikka siinä arvioitiin oikein, että komissio ei noudattanut kahden kuukauden määräaikaa, josta säädetään seitsemännen puiteohjelman yleisten ehtojen II.22 kohdan 5 alakohdassa (valituksenalaisen tuomion 99 kohta), että se ylitti ˮhyvin reilusti kahden kuukauden määräajanˮ ja että mainitun määräajan laiminlyöminen on ˮvalitettavaaˮ (valituksenalaisen tuomion 116 kohta) – ei hyväksytä vaatimusta siitä, että on todettava, että tarkastuksen 11-INFS-025 päätöskertomus ja tarkastuksen 11-BA119-016 kertomus ovat sopimuksellisesti mitättömiä sekä pätemättömiä ja tehottomia.

6.    Oikeudellinen virhe, koska valituksenalaisessa tuomiossa on otettu sellainen selvitysaineisto huomioon vääristyneellä tavalla, jonka perusteella on todettu, että komissio on todentanut maksujen suorittamisen Rosen Visionissa hankkeissa sISI, 4NEM ja SFERA.

7.    Oikeudellinen virhe, koska valituksenalaisen tuomion – sen jälkeen, kun siinä todetaan, että komissio loukkasi salassapitovelvollisuutta (josta säädetään seitsemännen puiteohjelman yleisten ehtojen II.22 kohdan 1 alakohdassa) ilmoittaessaan kolmansille tietoja tarkastuksesta 11-INFS-025 (valituksenalaisen tuomion 158 kohta) – 159 ja 160 kohdassa hylättiin perusteettomasti kantajan vaatimus todeta, että komissio on laiminlyönyt salassapitovelvollisuuden tarkastuksissa 11-INFS-025 ja 11-BA119-016 (Rose Visionin kirjallisten huomautusten 215 kohta asiassa T-45/13 RENV, 12.9.2016).

8.    Valituksenalaisessa tuomiossa on virhe, joka koskee seitsemännen puiteohjelman yleisten ehtojen sopimuslausekkeiden rikkomista ja sopimusten oikeusvarmuuden periaatteen loukkaamista, kun uusien vuoden 2011 rahoitusohjeeseen sisältyvien vaatimusten soveltaminen Rose Visioniin hyväksyttiin tarkastusten 11-INFS-025 ja 11-BA119-016 osalta, jolloin tarkastukselle 11-INFS-025 asetetut ajanjaksot kattoivat ajanjakson 1.11.2009–31.10.2010 (hankkeen FutureNEM osalta) ja ajanjakson 1.1.2010–31.12.2010 (hankkeiden FIRST ja sISI osalta).

9.    Valituksenalaisessa tuomiossa on virhe, koska selvitysaineisto – konkreettisesti Rose Visionin 30.8.2012 laatima asiakirja, jota ei otettu lainkaan huomioon valituksenalaisessa tuomiossa – on otettu huomioon vääristyneellä tavalla.

10.    Valituksenalaisessa tuomiossa on virhe, koska siinä hylätään virheellisesti oikeus sopimuksen ulkopuoliseen vastuuseen perustuvaan korvaukseen.

11.    Valituksenalaisessa tuomiossa on virhe, koska asiassa T-587/15 nostetun kanteen XII kohdassa, jonka 112–117 kohdassa vaadittiin korvausta sopimuksen perusteella, esitettyjen väitteiden osalta ei ole esitetty perusteluja eikä niitä ole tutkittu lainkaan valituksenalaisessa tuomiossa.

____________