Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-45/13 RENV. sz. és T-587/15. sz., Rose Vision kontra Bizottság ügyben 2018. március 8-án hozott ítélete ellen a Rose Vision, S.L. által 2018. május 25-én benyújtott fellebbezés

(C-346/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Rose Vision, S.L. (képviselő(k): J.J. Marín López ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék (hetedik tanács) 2018. március 8-i Rose Vision kontra Bizottság ítéletét (T-45/13 RENV és C-587/15, ECLI:EU:T:2018:124).

A Bíróság ítéljen kártérítést a Rose Vision javára a jelen fellebbezés kilencedik és tizedik pontjában hivatkozott indokok értelmében.

Jogalapok és fontosabb érvek

Téves jogalkalmazás azáltal, hogy a Törvényszék 2017. október 10-i végzésével azon téves érvvel került újra megnyitásra a szóbeli szakasz a T-587/15. sz. ügyben, hogy azt a felperes kérte.

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet eltorzította a bizonyítékok annak megállapítása érdekében történő értékelését, hogy a Bizottság a W 2 riasztást a 2012. július 1-jei W 1 riasztással helyettesítette.

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet a T-45/13 RENV. sz. ügyben nem fogadta el a Rose Visionnak a SAR-ba történő felvétele semmisségének megállapítása iránti kérelmet, amely azon alapult, hogy a W 2 riasztás úgy került aktiválásra, hogy értesítették volna erről, hogy közölték volna vele e felvétel indokát, és nem biztosítottak számára alkalmat, hogy kifejtse vonatkozó állításait, és anélkül, hogy kifogásolhatta volna az említett felvételt.

Téves jogalkalmazás, mivel a T-587/15. sz. ügyben a kereseti kérelem negyedik jogalapjában szereplő hivatkozások tekintetében, amelyeket a megtámadott ítélet egyáltalán nem vizsgált, hiányzik az indokolás.

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet, annak ellenére, hogy helyesen értékeli úgy, hogy a Bizottság nem teljesítette az FP7 általános feltételek II.5. pontjának (5) bekezdésében előírt két hónapos határidőt (a megtámadott ítélet 99. pontja), amely „két hónapos határidőt” jelentősen átlépett, és a határidő be nem tartása „kifogásolható” (a megtámadott ítélet 116. pontja), nem értékeli azt az állítást, hogy az 11-INFS-025 ellenőrzésről készült végleges jelentés és a 11-BA119-016 ellenőrzésről készült jelentés szerződéses vonatkozásban teljes egészében semmis, érvénytelen és hatástalan.

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítélet eltorzította az azon állításra vonatkozó bizonyítékokat, hogy a Bizottság elfogadta a Rose Vision kifizetéseit a sISI, a 4NEM és a SFERA projektekben.

Téves jogalkalmazás, mivel a megtámadott ítéletben, miután elismerésre került, hogy a Bizottság megsértette az FP7 általános feltételek II.22. pontjának (1) bekezdésében előírt bizalmassági kötelezettséget azzal, hogy harmadik személyekkel közölt információkat a 11-INFS-025 ellenőrzésről (a megtámadott ítélet 158. pontja), a Törvényszék a 159. és 160. pontjában ok nélkül elutasítja a felperes azon kérelmét, hogy állapítsa meg, hogy a Bizottság megsértette a 11-INFS-025 ellenőrzés és a 11-BA119-016 ellenőrzés bizalmasságára vonatkozó kötelezettségét (a Rose Vision 2016. szeptember 12-i írásbeli észrevételeinek 215. pontja a T-45/13 RENV. sz. ügyben).

Megtámadási ok, amelynek lényege az FP7 általános feltételek szerződéses előírásainak, valamint a szerződéses jogbiztonság elvének megsértése, amennyiben a 11-INFS-025 ellenőrzés és a 11-BA119-016 ellenőrzés elfogadta azon új követelményeknek a Rose Visionra történő alkalmazását, amelyek a 2011. évi pénzügyi útmutatásban szerepeltek, ily módon a 11-INFS-025 ellenőrzés alá tartozó időszak a 2009. november 1-je és 2010. október 31-e közötti időszak (a FutureNEM projekt tekintetében), illetve a 2010. január 1-je és 2010. december 31-e közötti időszak (a FIRST és a sISI projektek tekintetében) volt.

Megtámadási ok, amelynek lényege a bizonyítékok értékelésének elferdítése, konkrétan a Rose Vision 2012. augusztus 30-i dokumentumával kapcsolatban, amelyet a megtámadott ítélet teljesen figyelmen kívül hagyott.

Megtámadási ok, mivel a megtámadott ítélet tévesen utasítja el a kártérítés megítélését a szerződésen kívüli felelősség alapján.

Megtámadási ok, amelynek lényege az indokolás hiánya a T-587/15. sz. ügyben benyújtott keresetlevél XII. címében foglalt állításokat illetően, amelynek 112-117. pontjában szerződésen kívüli felelősségen alapuló kártérítési kérelem szerepelt, amely pontok a megtámadott ítéletben egyáltalán nem kerültek vizsgálatra.

____________