Language of document :

Överklagande ingett den 25 maj 2018 av Rose Vision, S.L. av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 8 mars 2018 i mål T-45/13 RENV och T-587/15, Rose Vision mot kommissionen

(Mål C-346/18 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Rose Vision, S.L. (ombud: J.J. Marín López, abogado)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 8 mars 2018, Rose Vision/kommissionen, T-45/13 RENV och C-587/15, ECLI:EU:T:2018:124.

fastställa att Rose Vision har rätt till ersättning i enlighet med den tionde och den elfte grunden för förevarande överklagande.

Grunder och huvudargument

Det gjordes en felaktig rättstillämpning när det muntliga förfarandet i mål T-587/15 återupptogs genom tribunalens beslut av den 10 oktober 2017 som antogs med den felaktiga motiveringen att klaganden hade yrkat det.

Det gjordes en felaktig rättstillämpning när det i den överklagade domen gjordes en felaktig bedömning av bevisningen genom att det antogs att kommissionen hade ersatt varning W2 med varning W1 från juli 2012.

Det gjordes en felaktig rättstillämpning när yrkandet om ogiltigförklaring av klagandens inskrivning i systemet för tidig varning, som grundades på att varning W2 aktiverades utan att klaganden informerades om det, utan att ange grunderna för inskrivningen, utan att ge klaganden möjlighet att framföra sina synpunkter i detta avseende och utan att ge klaganden möjlighet att överklaga beslutet om inskrivning.

Det gjordes en felaktig rättstillämpning genom att det inte angetts någon motivering såvitt avser de påståenden som framförts inom ramen för den fjärde grunden i ansökan i mål T-587/15, vilka inte prövats överhuvudtaget i den överklagade domen.

Det gjordes en felaktig rättstillämpning genom att tribunalen i den överklagade domen – även om det med rätta bedömdes att kommissionen underlät att iaktta den tvåmånadersfrist som anges i punkt II.22, stycke 5 i de allmänna bestämmelserna för det sjunde ramprogrammet (punkt 99 i den överklagade domen), att ”tvåmånadersfristen överskridits i mycket hög grad” och att det är ”beklagligt” att tvåmånadersfristen överskridits (punkt 116 i den överklagade domen) – inte biföll yrkandet om att det skulle fastställas att den slutliga revisionsrapporten 11-INFS-025 och revisionsrapporten 11-BA119-016 var avtalsrättsligt ogiltig och saknade verkan.

Det gjordes en felaktig rättstillämpning när det i den överklagade domen gjordes en felaktig bedömning av bevisningen genom att det antogs att kommissionen hade godkänt utbetalningarna till Rose Vision inom ramen för projekten sISI, 4NEM och SFERA.

Det gjordes en felaktig rättstillämpning genom att tribunalen i den överklagade domen, efter att ha medgett att kommissionen åsidosatte den sekretesskyldighet som följer av punkt 11.22 stycke 1 i de allmänna bestämmelserna i det sjunde ramprogrammet när den lämnade uppgifter om revisionsrapporten 11-INFS-025 till tredje man (punkt 158 i den överklagade domen), i punkterna 159 och 160 beslutade att utan att ange några skäl härför avslå klagandens yrkande om att det skulle fastställas att kommissionen hade åsidosatt sin sekretesskyldighet med avseende på revisionsrapporterna 11-INFS-025 och 11-BA119-016 (punkt 215 i Rose Visions skriftliga yttrande i mål T-45/13 RENV av den 12 september 2016).

Det föreligger en grund för upphävande genom att avtalsvillkoren i de allmänna bestämmelserna i sjunde ramprogrammet och rättssäkerhetsprincipen åsidosatts genom att det godkändes att det ställdes nya krav på Rose Vision i revisionsrapporterna 11-INFS-025 och 11-BA119-016 som följer av finansieringsvägledningen av år 2011, medan de tidsperioder som revisionsrapporten 11-INFS-025 omfattade tidsperioden från den 1 november 2009 till den 31 oktober 2010 (för projektet FutureNEM) och från den 1 januari 2010 till den 31 december 2010 (för projekten FIRST och sISI).

Det föreligger en grund för upphävande då det gjorts en felaktig bedömning av bevisningen, närmare bestämt Rose Visions skrivelse av den 30 augusti 2012, som inte beaktades överhuvudtaget i den överklagade domen.

Det föreligger en grund för upphävande då det i den överklagade domen felaktigt slogs fast att det inte föreligger någon grund för några utomobligatoriska skadeståndsanspråk.

Det föreligger en grund för upphävande då den överklagade domen inte motiverats såvitt avser de påståenden som återfinns i punkt XII i ansökan i mål T-587/15. I punkterna 112 och 117 i den ansökan gjordes gällande att det föreligger en avtalsrättslig rätt till skadestånd. Dessa påståenden har inte prövats i den överklagade domen.

____________