Language of document :

Иск, предявен на 13 юни г. — Европейска комисия/Република Хърватия

(Дело C-391/18)

Език на производството: хърватски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Mataija и M. Patakia)

Ответник: Република Хърватия

Искания на ищеца

да се установи, че като не е уведомила Комисията за своята национална схема за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, Република Хърватия не е изпълнила своите задължения по член 15, параграф 4 във връзка с член 13, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, от 2.8.2011 г., стр. 48),

да се осъди Република Хърватия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Член 13, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом предвижда държавите членки да уведомяват Комисията за своите национални програми за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и за значимите последващи промени, а член 15, параграф 4 от посочената директива постановява, че държавите членки уведомяват за пръв път Комисията за съдържанието на своята национална програма, възможно най-скоро и във всички случаи не по-късно от 23 август 2015 г.

Република Хърватия все още не е приела посочената в цитираните разпоредби национална програма и във всички случаи все още не е уведомила Комисията за нея. Ето защо, Република Хърватия не е изпълнила своите задължения по член 15, параграф 4 във връзка с член 13, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом.

____________