Language of document :

Žaloba podaná dne 13. června 2018 – Evropská komise v. Chorvatská republika

(Věc C-391/18)

Jednací jazyk: chorvatština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Mataija a M. Patakia, zmocněnci)

Žalovaná: Chorvatská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Chorvatská republika tím, že Komisi neoznámila svůj vnitrostátní program nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 15 odst. 4 ve spojení s čl. 13 odst. 1 směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (Úř. věst. 2011, L 199, s. 48, oprava Úř. věst. 2013, L 312, s. 48);

uložil Chorvatské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Článek 13 odst. 1 směrnice 2011/70/Euratom stanoví povinnost členských států oznamovat Komisi své vnitrostátní programy nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a jejich následné významné změny, přičemž čl. 15 odst. 4 téže směrnice stanoví, že povinnost členských států oznámit Komisi poprvé obsah svého vnitrostátního programu co nejdříve, nejpozději však do 23. srpna 2015.

Chorvatská republika doposud nepřijala vnitrostátní program podle citovaných ustanoven a v každém případě jej Komisi doposud neoznámila. Chorvatská republika proto nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 15 odst. 4 ve spojení s čl. 13 odst. 1 směrnice 2011/70/Euratom.

____________