Language of document :

Sag anlagt den 13. juni 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Kroatien

(Sag C-391/18)

Processprog: kroatisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Mataija og M. Patakia, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Kroatien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Kroatien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 15, stk. 4, i Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (EUT 2011, L 199, s. 48), sammenholdt med dette direktivs artikel 13, stk. 1, idet den ikke har meddelt Kommissionen sit nationale program for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Republikken Kroatien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Artikel 13, stk. 1, i direktiv 2011/70/Euratom fastsætter, at medlemsstaterne skal meddele Kommissionen deres nationale programmer for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald samt senere væsentlige ændringer, mens det nævnte direktivs artikel 15, stk. 4, bestemmer, at medlemsstaterne første gang meddeler Kommissionen indholdet af deres nationale program snarest muligt, dog senest den 23. august 2015.

Republikken Kroatien har endnu ikke vedtaget det nationale program, der henvises til i de nævnte bestemmelser og har under alle omstændigheder ikke meddelt Kommissionen det. Republikken Kroatien har derfor tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 15, stk. 4, i direktiv 2011/70, sammenholdt med dette direktivs artikel 13, stk. 1.

____________