Language of document :

13. juunil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik

(kohtuasi C-391/18)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Mataija ja M. Patakia)

Kostja: Horvaatia Vabariik

Hageja nõuded

tunnistada, et Horvaatia Vabariik on rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 19. juuli 2011. aasta direktiivi 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käsitlemiseks (ELT L199, 2.8.2011, lk 48), artikli 15 lõikest 4 koostoimes artikli 13 lõikega 1, kuna ta ei olnud teatanud komisjonile kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklikku programmi;

mõista kohtukulud välja Horvaatia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2011/70/Euratom artikli 13 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriigid teatavad komisjonile oma kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklikud programmid ja nende hilisemad olulised muudatused, samas kui viidatud direktiivi artikli 15 lõikes 4 on sätestatud, et liikmesriigid teatavad komisjonile esimest korda oma riikliku programmi võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 23. augustil 2015.

Horvaatia Vabariik ei ole veel vastu võtnud viidatud sätetes mainitud riiklikku programmi ja igal juhul ei ole seda veel komisjonile teatanud. Seetõttu on Horvaatia Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2011/70/Euratomi artikli 15 lõikest 4 koostoimes artikli 13 lõikega 1.

____________