Language of document :

Kanne 13.6.2018 – Euroopan komissio v. Kroatian tasavalta

(asia C-391/18)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Mataija ja M. Patakia)

Vastaaja: Kroatian tasavalta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Kroatian tasavalta ei ole noudattanut yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten 19.7.2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom (EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48) 15 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ilmoittanut komissiolle käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaa kansallista ohjelmaansa.

Kroatian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2011/70/Euratom 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat kansalliset ohjelmansa ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävät merkittävät muutokset, kun taas mainitun direktiivin 15 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisen ohjelmansa sisältö ensimmäisen kerran mahdollisimman pian mutta viimeistään kuitenkin 23 päivänä elokuuta 2015.

Kroatian tasavalta ei ole vielä hyväksynyt mainituissa säännöksissä tarkoitettua kansallista ohjelmaa eikä missään tapauksessa ilmoittanut sitä vielä komissiolle. Näin ollen Kroatian tasavalta ei ole noudattanut sillä direktiivin 2011/70/Euratom 15 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaan olevia velvoitteita.

____________