Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 13. jūnijā – Eiropas Komisija/Horvātijas Republika

(Lieta C-391/18)

Tiesvedības valoda – horvātu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Mataija un M. Patakia)

Atbildētāja: Horvātijas Republika

Prasītājas prasījumi

Atzīt, ka, nepaziņodama Komisijai savu valsts lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas programmu, Horvātijas Republika nav izpildījusi Padomes Direktīvā 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (OV L 199, 2.8.2011., 48. lpp.), 15. panta 4. punktā, kopsakarā ar 13. panta 1. punktu, paredzētos pienākumus.

Piespriest Horvātijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvas 2011/70/Euratom 13. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis paziņo Komisijai savas valsts lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas programmas un visas turpmāk tajās veiktās būtiskās izmaiņas, bet minētās direktīvas 15. panta 4. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis pirmo reizi iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 2015. gada 23. augustā informē Komisiju par valsts programmas saturu.

Horvātijas Republika joprojām neesot pieņēmusi valsts programmu, uz kuru attiektos minētās tiesību normas, un katrā ziņā joprojām to neesot paziņojusi Komisijai. Līdz ar to Horvātijas Republika neesot izpildījusi Direktīvas 2011/70/Euratom 15. panta 4. punktā, kopsakarā ar 13. panta 1. punktu, paredzētos pienākumus.

____________