Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Chorwacji

(Sprawa C-391/18)

Język postępowania: chorwacki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Mataija i M. Patakia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Chorwacji

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że nie zgłaszając Komisji programu krajowego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, Republika Chorwacji nie wywiązała się z obowiązków ciążących na niej na mocy art. 15 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 1 dyrektywy Rady 011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz.U. 2011, L 199, s. 48);

obciążenie Republiki Chorwacji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy 2011/70/Euratom stanowi, że państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich programach krajowych gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz o wszelkich późniejszych istotnych zmianach do nich, podczas gdy art. 15 ust. 4 tej dyrektywy przewiduje, że państwa członkowskie powiadamiają po raz pierwszy Komisję o treści swojego programu krajowego możliwie jak najszybciej, ale nie później niż dnia 23 sierpnia 2015 r.

Republika Chorwacji jeszcze w ogóle nie przyjęła programu krajowego, o którym mowa w przytaczanych przepisach. W każdym wypadku jeszcze w ogóle nie powiadomiła o nim Komisji. Z tego względu Republika Chorwacji nie wywiązała się z obowiązków, które ciążą na niej na mocy art. 15 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2011/70/Euratom.

____________