Language of document :

Žaloba podaná 13. júna 2018 – Európska komisia/Chorvátska republika

(vec C-391/18)

Jazyk konania: chorvátčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Mataija a M. Patakia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Chorvátska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhlásil, že Chorvátska republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení článku 15 ods. 4 v spojení s článkom 13 ods. 1 smernice Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2011, s. 48) tým, že neoznámila Komisii svoj vnútroštátny program na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom,

zaviazal Chorvátsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Článok 13 ods. 1 smernice 2011/70/Euratom stanovuje, že členské štáty oznamujú Komisii svoje vnútroštátne programy na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom a následné významné zmeny, kým článok 15 ods. 4 uvedenej smernice stanovuje, že členské štáty po prvýkrát oznámia Komisii obsah svojho vnútroštátneho programu najneskôr však do 23. augusta 2015.

Chorvátska republika ešte neprijala vnútroštátny program, na ktorý odkazujú uvedené ustanovenia a v každom prípade ho ešte neoznámil Komisii. Chorvátska republika preto nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 15 ods. 4 v spojení s článkom 13 ods. 1 smernice 2011/70/Euratom.

____________