Language of document :

Talan väckt den 13 juni 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

(Mål C-391/18)

Rättegångsspråk: kroatiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Mataija och M. Patakia)

Svarande: Republiken Kroatien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 15.4 jämförd med artikel 13.1 i rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48) genom att inte till kommissionen anmäla Republiken Kroatiens nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, och

förplikta Republiken Kroatien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I artikel 13.1 i direktiv 2011/70/Euratom anges att medlemsstaterna till kommissionen ska anmäla sina nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och efterföljande viktiga ändringar och i artikel 15.4 i detta direktiv anges att varje medlemsstat så snart som möjligt, dock senast den 23 augusti 2015, för första gången ska anmäla innehållet i sina nationella program till kommissionen.

Republiken Kroatien har dock fortfarande inte antagit det nationella program som avses i nämnda bestämmelser och, i vart fall, fortfarande inte underrättat kommissionen om programmet. Republiken Kroatien har således underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 15.4 jämförd med artikel 13.1 i direktiv 2011/70/Euratom.

____________