Language of document :

Преюдициално запитване от Court of Appeal (Ирландия), постъпило на 7 юни 2018 г. — Hampshire County Council/C.E., N.E.

(Дело C-375/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hampshire County Council

Ответници: C.E., N.E.

Преюдициални въпроси

Допуска ли правото на ЕС, и по-специално разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2201/20031 на Съвета, съдилищата на една държава членка да налагат временна забрана (защитни мерки), която е насочена in personam към публичен орган на друга държава членка и възпрепятства този орган да предприеме действия за осиновяване на деца пред съдилищата на тази друга държава членка, когато забраната in personam е породена от необходимостта да се защитят правата на страните в изпълнително производство съгласно глава III от Регламента от 2003 г.?

____________

1 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183 и поправка в ОВ L 99, 2016 г., стр. 34).