Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Irsko) dne 7. června 2018 – Hampshire County Council v. C.E., N.E.

(Věc C-375/18)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Hampshire County Council

Odpůrci: C.E., N.E.

Předběžná otázka

Je s unijním právem a konkrétně s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 2201/20031 slučitelný postup soudu jednoho členského státu spočívající v nařízení ochranného předběžného opatření, které směřuje in personam vůči veřejnému orgánu jiného členského státu a kterým se tomuto orgánu zakazuje, aby zajistil osvojení dětí před soudy tohoto druhého členského státu, pokud se toto předběžné opatření in personam zakládá na nutnosti chránit práva účastníků vykonávacího řízení podle kapitoly III nařízení č. 2201/2003?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. 2003, L 338, s. 1).