Language of document :

2018 m. birželio 7 d. Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hampshire County Council / C.E., N.E.

(Byla C-375/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovas: Hampshire County Council

Apeliantai: C.E., N.E.

Prejudicinis klausimas

Ar su ES teise, o pirmiausia su Tarybos reglamento (EB) 2201/20031 nuostatomis, suderinama aplinkybė, kad vienos valstybės narės teismai gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones (apsaugos priemones), skirtas in personam kitos valstybės narės institucijai, neleisdami tai institucijai kreiptis į tos kitos valstybės narės teismus dėl vaikų įvaikinimo, kai in personam draudimas atsiranda dėl būtinybės apsaugoti šalių teises priverstinio vykdymo procese pagal Reglamento 2201/2003 III skyrių?

____________

1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).