Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (Ierland) op 7 juni 2018 – Hampshire County Council/C.E., N.E.

(Zaak C-375/18)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Court of Appeal

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Hampshire County Council

Verwerende partijen: C.E., N.E.

Prejudiciële vraag

Is een voorlopig verbod (beschermingsmaatregelen) dat de gerechten van een lidstaat in personam richten tot een overheidsinstantie van een andere lidstaat, teneinde te beletten dat die instantie de adoptie van kinderen regelt voor de gerechten van die andere lidstaat, in overeenstemming met het Unierecht en meer bepaald met de bepalingen van verordening (EG) nr. 2201/20031 , indien aan de basis van het voorlopige in personam verbod de noodzaak ligt de rechten te vrijwaren van partijen in uitvoeringsprocedures overeenkomstig hoofdstuk III van die verordening?

____________

1 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1347/2000 (PB 2003, L 338, blz. 1).