Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Írsko) 7. júna 2018 – Hampshire County Council/C.E., N.E.

(vec C-375/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Hampshire County Council

Žalovaní: C.E., N.E.

Prejudiciálna otázka

Je v súlade s právom Únie a najmä s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 2201/20031 ak súdy jedného členského štátu vydajú predbežné opatrenie (ochranné opatrenia) povahy in personam týkajúce sa orgánu verejnej moci iného členského štátu, ktoré zabráni danému orgánu uskutočniť adopciu detí na súdoch daného iného členského štátu v prípade, keď in personam opatrenie vyplýva z potreby chrániť práva účastníkov konania o výkone vyplývajúce z kapitoly III nariadenia z roku 2003?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243)