Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 7. junija 2018 – Hampshire County Council/C.E., N.E.

(Zadeva C-375/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranke v postopku v glavni stvari

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Hampshire County Council

Pritožnika: C.E., N.E.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je združljivo s pravom Unije in še posebej z določbami Uredbe Sveta (ES) št. 2201/20031 , da sodišča ene države članice izdajo začasno odredbo (ukrepe zavarovanja), ki je in personam naslovljena na javni organ druge države članice in s katero je temu organu preprečeno, da bi pri sodiščih te druge države članice začel postopek posvojitve otrok, če in personam začasna odredba izhaja iz potrebe, da se zaščitijo pravice strank v postopku izvršitve iz poglavja III Uredbe iz leta 2003?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, 23.12.2003, str. 1).