Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Irland) den 7 juni 2018 – Hampshire County Council mot C.E., N.E.

(Mål C-375/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal

Parter i det nationella målet

Klagande: Hampshire County Council

Motpart: C.E., N.E.

Tolkningsfråga

Är det förenligt med unionsrätten och i synnerhet bestämmelserna i rådets förordning (EG) 2201/20031 att domstolarna i en medlemsstat meddelar ett interimistiskt beslut (gällande interimistiska skyddsåtgärder) som riktas till ett offentligt organ in personam i en annan medlemsstat för att förhindra att detta organ fullföljer ett adoptionsförfarande avseende barn vid domstolarna i den andra medlemsstaten när föreläggandet in personam har föranletts av en nödvändighet att skydda parternas rättigheter i ett verkställighetsförfarande enligt kapitel III i 2003 års förordning ?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, 2003, s. 1)