Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 5 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Curtea Constituţională a României — Румъния) — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

(Дело C-673/16)1

(Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Член 21 ДФЕС — Право на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки — Директива 2004/38/ЕО — Член 3 — Бенефициенти — Членове на семейството на гражданина на Съюза — Член 2, точка 2, буква а) — Понятието „съпруг“ — Брак между лица от един и същ пол — Член 7 — Право на пребиваване за повече от три месеца — Основни права)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea Constituţională a României

Страни в главното производство

Ищци: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept

Ответници: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

в присъствието на: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Диспозитив

В случаите, в които гражданин на Съюза е използвал свободата си на движение, отивайки в държава членка, различна от тази, на която е гражданин, и реално пребивавайки там в съответствие с условията по член 7, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, и през това време е създал или укрепил семеен живот с гражданин на трета страна от същия пол, с когото се е свързал в законно сключен в приемащата държава членка брак, член 21, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска компетентните органи на държавата членка, чийто гражданин е посоченият гражданин на Съюза, да откажат да предоставят на гражданина на трета страна право на пребиваване на територията на тази държава членка по съображението, че нейното право не предвижда брака между лица от един и същ пол.

Член 21, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство гражданинът на трета страна от същия пол като гражданина на Съюза, с когото е сключил брак в държава членка в съответствие с нейното право, разполага с право на пребиваване за повече от три месеца на територията на държавата членка, чийто гражданин е посоченият гражданин на Съюза. Това производно право на пребиваване не бива да се обвързва с по-строги условия от предвидените в член 7 от Директива 2004/38.

____________

1 ОВ C 104, 3.4.2017 г.