Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. června 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea Constituţională a României - Rumunsko) – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept v. Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

(Věc C-673/16)1

„Řízení o předběžné otázce – Občanství Unie – Článek 21 SFEU – Právo občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států – Směrnice 2004/38/ES – Článek 3 – Oprávněné osoby – Rodinní příslušníci občana Unie – Článek 2 bod 2 písm. a) – Pojem ‚manžel nebo manželka‘ – Manželství mezi osobami stejného pohlaví – Článek 7 – Právo pobytu po dobu delší než tři měsíce – Základní práva“

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea Constituţională a României

Účastníci původního řízení

Žalobci: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept

Žalovaní: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

za účasti: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Výrok

V situaci, kdy občan Unie využil svobody pohybu tím, že v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, vycestoval do jiného členského státu, než jehož má státní příslušnost, a skutečně v něm pobýval a při tomto pobytu rozvinul nebo upevnil rodinný život se státním příslušníkem třetího státu stejného pohlaví, s nímž vstoupil do manželství právoplatně uzavřeného v hostitelském členském státě, musí být čl. 21 odst. 1 SFEU vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby příslušné orgány členského státu, jehož má občan Unie státní příslušnost, odmítly přiznat právo pobytu na území tohoto členského státu uvedenému státnímu příslušníkovi třetího státu z důvodu, že právo uvedeného členského státu nezakotvuje manželství mezi osobami stejného pohlaví.

Článek 21 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako nastaly ve věci v původním řízení, má státní příslušník třetího státu stejného pohlaví jako občan Unie, s nímž bylo v jednom z členských států uzavřeno manželství podle práva tohoto státu, právo pobytu po dobu delší než tři měsíce na území členského státu, jehož státní příslušnost má občan Unie. Toto odvozené právo pobytu nesmí podléhat podmínkám přísnějším, než jaké stanoví článek 7 směrnice 2004/38.

____________

1 Úř. věst. C 104, 3.4.2017.