Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. juni 2018 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton og Asociaţia Accept mod Inspectoratul General pentru Imigrări og Ministerul Afacerilor Interne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea Constituţională a României – Rumænien)

(Sag C-673/16) 1

(Præjudiciel forelæggelse – unionsborgerskab – artikel 21 TEUF – unionsborgeres ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område – direktiv 2004/38/EF – artikel 3 – berettigede personer – familiemedlemmer til en unionsborger – artikel 2, nr. 2), litra a) – begrebet »ægtefælle« – ægteskab mellem personer af samme køn – artikel 7 – retten til ophold i mere end tre måneder – grundlæggende rettigheder)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea Constituţională a României

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton og Asociaţia Accept

Sagsøgte: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

procesdeltager: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Konklusion

I en situation, hvor en unionsborger har gjort brug af sin ret til fri bevægelighed ved i overensstemmelse med betingelserne i artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF at indrejse og tage reelt ophold i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende er statsborger, og i denne forbindelse har opbygget eller konsolideret et familieliv med en tredjelandsstatsborger af samme køn, med hvem vedkommende lovligt har indgået ægteskab i værtsmedlemsstaten, skal artikel 21, stk. 1, TEUF fortolkes således, at den er til hinder for, at de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger, nægter at give nævnte tredjelandsstatsborger ret til ophold på denne medlemsstats område med den begrundelse, at denne medlemsstats lovgivning ikke tillader ægteskab mellem personer af samme køn.

Artikel 21, stk. 1, TEUF skal fortolkes således, at under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede har en tredjelandsstatsborger, der er af samme køn som unionsborgeren, og hvis ægteskab med sidstnævnte er indgået i en medlemsstat i henhold til denne medlemsstats lovgivning, en ret til ophold i mere end tre måneder på den medlemsstats område, i hvilken unionsborgeren er statsborger. Denne afledte ret til ophold må ikke være underlagt betingelser, der er strengere end dem, der er fastsat i artikel 7 i direktiv 2004/38.

____________

1 EUT C 104 af 3.4.2017.