Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 5. juuni 2018. aasta otsus (Curtea Constituţională eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept versus Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

(kohtuasi C-673/16)1

(Eelotsusetaotlus – Liidu kodakondsus – ELTL artikkel 21 – Liidu kodanike õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada – Direktiiv 2004/38/EÜ – Artikkel 3 – Soodustatud isikud – Liidu kodaniku pereliikmed – Artikli 2 punkti 2 alapunkt a – Mõiste „abikaasa“ – Abielu samasooliste isikute vahel – Artikkel 7 – Õigus elada riigis üle kolme kuu – Põhiõigused)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea Constituţională a României

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept

Kostjad: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

menetluses osales: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Resolutsioon

1.    Olukorras, kus liidu kodanik on kasutanud oma liikumisvabadust, liikudes liikmesriiki, mille kodanik ta ei ole, ja reaalselt elades seal kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ) artikli 7 lõikes 1 ette nähtud tingimustega, ning on alustanud või tugevdanud sel ajal perekonnaelu samast soost kolmanda riigi kodanikuga, kellega ta on ennast sidunud vastuvõtvas liikmesriigis seaduslikult sõlmitud abielu teel, tuleb ELTL artikli 21 lõiget 1 tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui selle liikmesriigi pädevad asutused, mille kodakondsus on liidu kodanikul, keelduvad andmast selle liikmesriigi territooriumil elamise õigust nimetatud kolmanda riigi kodanikule, põhjendusel et kõnealuse liikmesriigi õiguses ei ole ette nähtud abielu samasooliste isikute vahel.

2.    ELTL artikli 21 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas on liidu kodanikuga samast soost kolmanda riigi kodanikul, kelle abielu liidu kodanikuga on sõlmitud liikmesriigis selle riigi õiguse kohaselt, õigus elada kauem kui kolm kuud selle liikmesriigi territooriumil, mille kodakondsus on liidu kodanikul. Tuletatud elamisõiguse suhtes ei või kehtida direktiivi 2004/38 artiklis 7 sätestatutest rangemad tingimused.

____________

1 ELT C 104, 3.4.2017.