Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 5.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea Constituţională – Romania) – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton ja Asociaţia Accept v. Inspectoratul General pentru Imigrări ja Ministerul Afacerilor Interne

(asia C-673/16)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – 3 artikla – Henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan – Unionin kansalaisen perheenjäsenet – 2 artiklan 2 alakohdan a alakohta – Aviopuolison käsite – Avioliitto samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä – 7 artikla – Oikeus oleskella yli kolme kuukautta – Perusoikeudet)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea Constituţională

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton ja Asociaţia Accept

Vastaajat: Inspectoratul General pentru Imigrări ja Ministerul Afacerilor Interne

Muu osapuoli: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Tuomiolauselma

Kun unionin kansalainen on käyttänyt liikkumisvapauttaan siirtymällä muuhun kuin siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on, ja oleskelemalla siellä tosiasiallisesti Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti ja on kehittänyt tai lujittanut tässä yhteydessä perhe-elämää sellaisen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, joka on kolmannen valtion kansalainen ja jonka kanssa hän on solminut laillisesti avioliiton vastaanottavassa jäsenvaltiossa, SEUT 21 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltion, jonka kansalaisuus unionin kansalaisella on, toimivaltaiset viranomaiset epäävät kyseiseltä kolmannen valtion kansalaiselta oleskeluoikeuden tämän jäsenvaltion alueella sillä perusteella, että kyseisen jäsenvaltion oikeudessa ei mahdollisteta samaa sukupuolta olevien henkilöiden välistä avioliittoa.

SEUT 21 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa kolmannen valtion kansalaisella, joka on samaa sukupuolta kuin unionin kansalainen ja jonka avioliitto tämän viimeksi mainitun kanssa on solmittu jossakin jäsenvaltiossa tämän valtion oikeuden mukaisesti, on oikeus oleskella yli kolme kuukautta sen jäsenvaltion alueella, jonka kansalaisuus unionin kansalaisella on. Tälle johdetulle oleskeluoikeudelle ei voida asettaa ankarampia edellytyksiä kuin ne, joista säädetään direktiivin 2004/38 7 artiklassa.

____________

1 EUVL C 104, 3.4.2017.