Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 5. lipnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Curtea Constituţională a României - Rumunjska) – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept protiv Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

(predmet C-673/16)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Građanstvo Unije – Članak 21. UFEU-a – Pravo građana Unije na slobodno kretanje i boravak na državnom području država članica – Direktiva 2004/38/EZ – Članak 3. – Nositelji prava – Članovi obitelji građanina Unije – Članak 2. točka 2. podtočka (a) – Pojam „bračni drug” – Istospolni brak – Članak 7. – Pravo na boravak dulji od tri mjeseca – Temeljna prava)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea Constituţională a României

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept

Tuženici: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

uz sudjelovanje: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Izreka

U situaciji u kojoj se građanin Unije koristio svojom slobodom kretanja, nastanjujući se i stvarno boraveći u skladu s uvjetima iz članka 7. stavka 1. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljanju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ u državi članici različitoj od one čiji je državljanin, te koji je tom prilikom zasnovao ili ustalio obiteljski život s državljaninom treće države istog spola s kojim se sjedinio zakonito sklopljenim brakom u državi članici domaćinu članak 21. stavak 1. UFEU-a treba tumačiti na način da mu se protivi to da nadležna tijela države članice čiji je građanin Unije državljanin odbijaju odobriti pravo na boravak na državnom području te države članice navedenom državljaninu treće države zbog toga što se pravom navedene države članice ne predviđa istospolni brak.

Članak 21. stavak 1. UFEU-a treba tumačiti na način da, u okolnostima poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku, državljanin treće države koji je istog spola kao i građanin Unije s kojim je u državi članici sklopio brak u skladu s pravom te države članice ima pravo na boravak dulji od tri mjeseca na državnom području države članice čiji je građanin Unije državljanin. To izvedeno pravo na boravak ne može se podvrgnuti strožim uvjetima nego što su to oni propisani u članku 7. Direktive 2004/38 .

____________

1 SL C 104, 3. 4. 2017.