Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2018. június 5-i ítélete (a Curtea Constituţională a României [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept kontra Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

(C-673/16. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Uniós polgárság – EUMSZ 21. cikk – Az uniós polgárok tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga – 2004/38/EK irányelv – 3. cikk – Kedvezményezettek – Uniós polgár családtagjai – A 2. cikk 2. pontjának a) alpontja – A »házastárs« fogalma – Azonos nemű személyek közötti házasság – 7. cikk – Három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jog – Alapvető jogok)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea Constituţională a României

Az alapeljárás felei

Felperesek: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept

Alperesek: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

Az eljárásban részt vesz: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Rendelkező rész

Olyan helyzetben, amikor egy uniós polgár élt a szabad mozgáshoz való jogával, és az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelően valamely, az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamba utazott, ténylegesen ott tartózkodott, és ennek alkalmával családi életet alakított ki vagy szilárdított meg valamely harmadik állam vele azonos nemű állampolgárával, akivel a fogadó tagállamban jogszerűen házasságot kötött, az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy azon tagállam illetékes hatóságai, amelynek az uniós polgár az állampolgára, megtagadják e tagállam területén tartózkodási jog biztosítását a harmadik állambeli állampolgár számára azzal az indokkal, hogy az említett tagállam joga nem ismeri el az azonos nemű személyek közötti házasságot.

Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az alapügy körülményeihez hasonló körülmények között valamely harmadik állam olyan állampolgára, aki a vele azonos nemű uniós polgárral valamely tagállamban, e tagállam jogával összhangban házasságot kötött, három hónapot meghaladó tartózkodáshoz való jogot élvez azon tagállam területén, amelynek az uniós polgár az állampolgára. E származékos tartózkodási jogot nem lehet a 2004/38 irányelv 7. cikkében előírtaknál szigorúbb feltételekhez kötni.

____________

1 HL C 104., 2017.4.3.