Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea Constituţională a României – Romunija) – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept / Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

(Zadeva C-673/16)1

(Predhodno odločanje – Državljanstvo Unije – Člen 21 PDEU – Pravica državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Direktiva 2004/38/ES – Člen 3 – Upravičenci – Družinski člani državljana Unije – Člen 2, točka 2(a) – Pojem ,zakonec‘ – Zakonska zveza med osebama istega spola – Člen 7 – Pravica do prebivanja za več kot tri mesece – Temeljne pravice)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea Constituţională a României

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept

Toženi stranki: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne

Ob udeležbi: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Izrek

V položaju, v katerem je državljan Unije uveljavil svojo pravico do prostega gibanja s tem, da se je v skladu s pogoji iz člena 7(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC preselil v državo članico, ki ni država članica, katere državljan je, in v njej dejansko prebival ter pri tem razvil ali utrdil družinsko življenje z državljanom tretje države istega spola, s katerim je v državi članici gostiteljici zakonito sklenil zakonsko zvezo, je treba člen 21(1) PDEU razlagati tako, da nasprotuje temu, da pristojni organi države članice, katere državljanstvo ima državljan Unije, navedenemu državljanu tretje države zavrnejo podelitev pravice do prebivanja na ozemlju te države članice z utemeljitvijo, da pravo navedene države članice ne omogoča sklenitve zakonske zveze med osebama istega spola.

Člen 21(1) PDEU je treba razlagati tako, da ima v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, državljan tretje države, ki je istega spola kot državljan Unije, s katerim je v eni od držav članic v skladu z njenim pravom sklenil zakonsko zvezo, pravico, da na ozemlju države članice, katere državljanstvo ima državljan Unije, prebiva več kot tri mesece. Za to izvedeno pravico do prebivanja ne smejo veljati strožji pogoji od tistih iz člena 7 Direktive 2004/38.

____________

1 UL C 104, 3.4.2017.