Language of document : ECLI:EU:C:2018:176

Asia C-384/16 P

European Union Copper Task Force

vastaan

Euroopan komissio

Muutoksenhaku – Kasvinsuojeluaineet – Täytäntöönpanoasetus (UE) 2015/408 – Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen ja korvattavien aineiden luettelon laatiminen – Tehoaineen kupariyhdisteet sisällyttäminen tähän luetteloon – Kumoamiskanne – Tutkittavaksi ottaminen – SEUT 263 artiklan neljäs kohta – Sääntelytoimi, joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä – Henkilö, jota kyseinen toimi koskee erikseen

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.3.2018

1.        Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Täytäntöönpanotoimenpiteitä edellyttävät sääntelytoimet – Käsite – Arviointiperusteet

(SEUT 263 artiklan neljäs kohta)

2.        Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Täytäntöönpanotoimenpiteitä edellyttävät sääntelytoimet – Käsite – Komission asetus, jossa vaikuttava aine sisällytetään asetuksen N:o 1107/2009 mukaiseen korvattavien aineiden luetteloon, kuuluu käsitteen alaan

(SEUT 263 artiklan neljäs kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1107/2009 20 artiklan 1 kohta ja 24 artiklan 2 kohta; komission asetus 2015/408)

3.        Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Täytäntöönpanotoimenpiteitä edellyttävät sääntelytoimet – Käsite – Kyseessä olevan sääntelytoimen ei tarvitse olla täytäntöönpanotoimenpiteiden oikeusperustana

(SEUT 263 artiklan neljäs kohta)

4.        Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Jäseniään puolustavan ja edustavan ammattiyhdistyksen kanne – Tutkittavaksi ottaminen – Edellytykset

(SEUT 263 artiklan neljäs kohta)

5.        Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Komission asetus, jossa vaikuttava aine sisällytetään asetuksen N:o 1107/2009 mukaiseen korvattavien aineiden luetteloon – Kyseisen aineen valmistajien yhdistyksen kanne – Toimi ei koske kantajaa erikseen – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 263 artiklan neljäs kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1107/2009 80 artiklan 7 kohta ja liitteessä II oleva 4 kohta; komission asetuksen 2015/408 2 perustelukappale ja 1 artikla; neuvoston direktiivin 91/414 liite I)

6.        Perusoikeudet – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Unionin toimien laillisuusvalvonta – Yksityiskohtaiset menettelysäännöt – Se, suojaavatko unionin tuomioistuimet vai kansalliset tuomioistuimet kyseistä oikeutta, riippuu riidanalaisen toimen oikeudellisesta luonteesta – Mahdollisuus turvautua kumoamiskanteeseen tai pätevyyden arviointia koskevaan ennakkoratkaisupyyntöön

(SEU 19 artiklan 1 kohta; SEUT 263 artiklan neljäs kohta, SEUT 267 artikla ja SEUT 277 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla ja 51 artiklan 1 kohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 35–40 kohta)

2.      Se, että unionin sääntelytoimi edellyttää täytäntöönpanotoimenpiteitä SEUT 263 artiklan neljännen kohdan viimeisessä osassa tarkoitetulla tavalla siten, että kyseisen asetuksen tietyt oikeusvaikutukset toteutuvat ainoastaan näiden toimenpiteiden avulla, ei sulje kuitenkaan pois sitä, että tämä asetus aiheuttaa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeusasemaan muita oikeusvaikutuksia, jotka eivät riipu täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta.

Kupariyhdisteiden hyväksynnän uusimisen voimassaoloaikaan liittyvät kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun asetuksen N:o 1107/2009 80 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta ja korvattavien aineiden luettelon laatimisesta annetun asetuksen 2015/408 oikeusvaikutukset toteutuvat kupariyhdisteiden tuojaan nähden ainoastaan täytäntöönpanotoimenpiteiden välityksellä. Asetuksen N:o 1107/2009 ja erityisesti sen 24 artiklan 2 kohdan säännöksistä nimittäin seuraa, että sillä, että kupariyhdisteet luokitellaan asetuksessa 2015/408 korvattavaksi aineeksi, ei ole vaikutusta tämän aineen hyväksynnän uusimismenettelyn soveltamiseen. Tämä menettely, samoin kuin sellaisen tehoaineen, jota ei ole sisällytetty asetuksen 2015/408 liitteenä olevaan luetteloon, hyväksynnän uusimismenettely, edellyttää sitä, että komissio antaa asetuksen N:o 1107/2009 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Näin ollen komission asetus, joka koskee korvattavien aineiden – kuten kupariyhdisteiden – hyväksynnän uusimista, on SEUT 263 artiklan neljännen kohdan viimeisessä osassa tarkoitettu asetuksen 2015/408 täytäntöönpanotoimenpide. Samoin kyseisen asetuksen vaikutukset, jotka koskevat jäsenvaltioiden suorittamaa kupariyhdisteitä sisältävien kasvinsuojeluaineiden terveys- tai ympäristöriskejä koskevaa vertailevaa arviointia verrattuna korvaavaan tuotteeseen tai muuhun kuin kemialliseen tuholaisten esto- tai torjuntamenetelmään, kohdistuvat kupariyhdisteiden tuojaan ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien välityksellä ja tällaiset toimet ovat näin ollen SEUT 263 artiklan neljännen kohdan loppuosassa tarkoitettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä.

(ks. 45, 50, 51, 54 ja 59 kohta)

3.      SEUT 263 artiklan neljännen kohdan loppuosan sanamuodossa ei edellytetä – jotta toimi katsottaisiin sääntelytoimen täytäntöönpanotoimenpiteeksi – että tämä toimi on tämän toimenpiteen oikeusperusta. Sama toimenpide voi olla sekä sen toimen, jonka säännökset muodostavat sen oikeusperustan, että erillisen toimen täytäntöönpanotoimenpide, kun kaikki viimeksi mainitun toimen oikeusvaikutukset tai osa niistä toteutuvat valittajaan nähden ainoastaan tämän toimenpiteen välityksellä.

(ks. 65 kohta)

4.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 87, 88 ja 91 kohta)

5.      Päätös koskee SEUT 263 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitetulla tavalla erikseen muita kuin niitä, joille se on osoitettu, ainoastaan silloin, kun tämä päätös vaikuttaa niihin niille tunnusomaisten erityispiirteiden tai sellaisen tosiasiallisen tilanteen takia, jonka perusteella ne erottuvat kaikista muista ja ne voidaan näin ollen yksilöidä samalla tavalla kuin se, jolle päätös on osoitettu. Se, että on mahdollista jollakin tarkkuudella määrittää niiden oikeussubjektien lukumäärä, joihin toimenpidettä sovelletaan, tai jopa yksilöidä nämä oikeussubjektit, ei mitenkään merkitse sitä, että olisi katsottava, että toimenpide koskee näitä oikeussubjekteja erikseen, jos toimenpidettä sovelletaan siinä objektiivisesti määritellyn oikeudellisen tilanteen tai tosiseikaston perusteella.

Kun kyse on kupariyhdisteiden tuottajien järjestön kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun asetuksen N:o 1107/2009 80 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta ja korvattavien aineiden luettelon laatimisesta annetusta asetuksesta 2015/408 nostamasta kanteesta, riidanalainen asetus koskee kantajan jäseniä ainoastaan sen objektiivisen ominaisuuden vuoksi, joka niillä on kupariyhdisteiden tuottajina, samalla tavalla kuin sitä sovelletaan mihin tahansa muuhun talouden toimijaan, joka on tosiasiallisesti tai mahdollisesti samanlaisessa tilanteessa, eikä riidanalainen asetus siis koske niitä erikseen. Asetusta 2015/408 annettaessa kupariyhdisteiden sisällyttämisestä korvattavien aineiden luetteloon ei päätetty valittajan jäsenten erityisten ominaisuuksien vaan sen perusteella, että kyseinen aine täytti kriteerit, joiden perusteella sitä voitiin pitää asetuksen N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 4 kohdassa tarkoitettuna hitaasti hajoavana ja myrkyllisenä aineena.

(ks. 93, 94, 97 ja 101 kohta)

6.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 111–117 ja 119 kohta)