Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 6. juunil 2018 – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited versus Skykick UK Limited, Skykick Inc

(kohtuasi C-371/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Kostjad: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELi kaubamärgi või liikmesriigis registreeritud riigisisese kaubamärgi võib tunnistada täielikult või osaliselt kehtetuks selle alusel, et kõik või mõned kaupade ja teenuste nimetused ei ole piisavalt selged ja täpsed, et võimaldada pädeval asutusel ja kolmandal isikul pelgalt nende mõistete alusel teha kindlaks kaubamärgist tuleneva kaitse ulatus?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas selline nimetus nagu „arvutitarkvara“ on liiga üldine ja hõlmab liiga erinevaid kaupu, et olla kooskõlas kaubamärgi päritolu tähistamise ülesandega ning olla piisavalt selge ja täpne, et võimaldada pädeval asutusel ja kolmandal isikul pelgalt selle mõiste alusel teha kindlaks kaubamärgist tuleneva kaitse ulatus?

3.    Kas on tegemist pahausksusega, kui kaubamärgi registreerimist taotletakse ilma kavatsuseta seda seoses loetletud kaupade või teenustega kasutada?

4.    Kui kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas saab järeldada, et taotleja esitas taotluse osaliselt heauskselt ja osaliselt pahauskselt, kui ja niivõrd kui tal oli kavatsus kasutada seda kaubamärki seoses osade loetletud kaupade või teenustega, mitte aga seoses ülejäänud loetletud kaupade või teenustega?

5.    Kas Ühendkuningriigi 1994. aasta kaubamärgiseaduse artikli 32 lõige 3 on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2015/2436/EL1 ja selle eellastega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1).