Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 6.6.2018 – Sky plc, Sky International AG ja Sky UK Limited v. Skykick UK Limited ja Skykick Inc

(asia C-371/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (Chancery Division)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Sky plc, Sky International AG ja Sky UK Limited

Vastaajat: Skykick UK Limited ja Skykick Inc

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko EU-tavaramerkki tai jäsenvaltiossa rekisteröity kansallinen tavaramerkki julistaa kokonaan tai osittain pätemättömäksi sillä perusteella, että jotkin tai kaikki tavaroiden ja palvelujen eritelmään sisältyvät käsitteet eivät ole niin selkeitä ja täsmällisiä, että toimivaltaiset viranomaiset ja kolmannet voisivat pelkästään näiden käsitteiden perusteella määrittää tavaramerkillä annettavan suojan laajuuden?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko ”tietokoneohjelmiston” kaltainen käsite liian yleinen ja käsittääkö se liian moninaisia tavaroita ollakseen yhteensopiva tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävän kanssa, jotta voitaisiin katsoa, että tämä käsite on niin selkeä ja täsmällinen, että toimivaltaiset viranomaiset ja kolmannet voisivat pelkästään tämän käsitteen perusteella määrittää tavaramerkillä annettavan suojan laajuuden?

Voiko pelkästään se, että haetaan tavaramerkin rekisteröintiä ilman mitään aikomusta käyttää sitä eriteltyjä tavaroita tai palveluja varten, merkitä vilpillistä mieltä?

Jos kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko hakijan katsoa jättäneen hakemuksen osittain vilpittömässä mielessä ja osittain vilpillisessä mielessä, jos ja siltä osin kuin hakijalla oli aikomus käyttää tavaramerkkiä joitakin eriteltyjä tavaroita tai palveluja varten mutta ei aikomusta käyttää tavaramerkkiä muita eriteltyjä tavaroita tai palveluja varten?

Onko vuoden 1994 tavaramerkkilain 32 §:n 3 momentti yhteensopiva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/24361 ja sen edeltäjien kanssa?

____________

1 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1).