Language of document :

A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2018. június 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited kontra Skykick UK Limited, Skykick Inc

(C-371/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Alperesek: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Teljes egészében vagy részlegesen törölhető-e egy európai uniós védjegy vagy a tagállamok valamelyikében lajstromozott nemzeti védjegy azért, mert az áruk és szolgáltatások megjelölésében szereplő kifejezések egy része vagy egyike sem kellően egyértelmű és pontos ahhoz, hogy az illetékes hatóságok és a harmadik felek pusztán azok alapján meg tudják határozni a védjegy oltalmának terjedelmét?

2)    Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: egy olyan kifejezés, mint a „számítógépes szoftverek”, túl általános-e és túl sok féle árut foglal-e magában a védjegy származást jelölő funkciójának való megfeleléshez ahhoz, hogy kellően egyértelmű és pontos legyen a védjegy oltalma terjedelmének az illetékes hatóságok és a harmadik felek által pusztán az alapján történő meghatározásához?

3)    Rosszhiszeműségnek minősülhet-e önmagában egy védjegy lajtromozását kérni e védjegy megjelölt áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában történő használatának szándéka nélkül?

4)    A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: megállapítható-e, hogy a bejelentő részben jóhiszeműen, részben pedig rosszhiszeműen nyújtotta be a bejelentést, ha és amennyiben a bejelentőnek szándékában állt a védjegyet a megjelölt áruk vagy szolgáltatások némelyikének vonatkozásában használni, de nem állt szándékában azt más megjelölt áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában használni?

5)    Összeegyeztethető-e a UK Trade Marks Act 1994 (az Egyesült Királyság védjegyekről szóló, 1994. évi törvénye) 32. cikkének (3) bekezdése az (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1 és annak elődjeivel?

____________

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 irányelve (2015. december 16.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL 2015. L 336., 1. o.)