Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 6. jūnijā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited/Skykick UK Limited, Skykick Inc

(Lieta C-371/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Pamatlietas puses

Prasītāji: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Atbildētāji: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai dalībvalstī reģistrētu ES preču zīmi vai valsts preču zīmi var atzīt par pilnīgi vai daļēji spēkā neesošu, pamatojoties uz to, ka daži vai visi termini preču un pakalpojumu aprakstā nav pietiekami skaidri un precīzi, lai kompetentās iestādes un trešās personas, pamatojoties tikai uz šiem terminiem varētu noteikt ar preču zīmi piešķirtās aizsardzības apjomu?

2.    Ja atbilde uz 1) jautājumu ir apstiprinoša, vai tāds termins kā “datorprogramma” ir pārāk vispārīgs un attiecas uz pārāk dažādām precēm, lai būtu saderīgs ar preču zīmes funkciju norādīt izcelsmi, un šis termins būtu pietiekami skaidrs un precīzs, lai kompetentās iestādes un trešās personas, pamatojoties tikai uz šo terminu, varētu noteikt ar preču zīmi piešķirtās aizsardzības apjomu?

3.    Vai vienkārša preču zīmes pieteikuma iesniegšana reģistrēšanai bez nodoma to izmantot saistībā ar precēm vai pakalpojumiem ir uzskatāma par ļaunticīgu rīcību?

4.    Ja atbilde uz 3) jautājumu ir apstiprinoša, vai var secināt, ka pieteikuma iesniedzējs rīkojies daļēji ļaunticīgi un daļēji labticīgi, iesniedzot pieteikumu, ja un ciktāl pieteikuma iesniedzēja nodoms ir izmantot preču zīmi saistībā ar dažām no norādītajām precēm vai pakalpojumiem, bet nav nodoma izmantot preču zīmi saistībā ar citām precēm vai pakalpojumiem?

5)    Vai Apvienotās Karalistes 1994. gada Likums par preču zīmēm 32. panta 3. punkts ir saderīgs ar Parlamenta un Padomes Direktīvu 2015/2436/ES 1 un tās priekštecēm?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2436 (2015. gada 16. decembris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 2015, L 336, 1. lpp.).