Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 6. júna 2018 – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited/Skykick UK Limited, Skykick Inc

(vec C-371/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľky: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Odporkyne: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Prejudiciálne otázky

Môže byť ochranná známka EÚ alebo národná ochranná známka zapísaná v členskom štáte vyhlásená za úplne alebo čiastočne neplatnú z dôvodu, že niektoré alebo všetky pojmy v špecifikácii tovarov a služieb nie sú dostatočne jasné a presné na to, aby príslušné orgány a tretie osoby na základe týchto samotných pojmov mohli určiť rozsah ochrany priznanej ochrannou známkou?

Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, je pojem „počítačový softvér“ príliš všeobecný a zahŕňajúci tovary, ktoré sú príliš premenlivé na to, aby bol zlučiteľný s funkciou ochrannej známky, ktorou je označenie pôvodu, a aby bol dostatočne jasný a presný na to, aby príslušné orgány a tretie osoby na základe tohto samotného pojmu mohli určiť rozsah ochrany priznanej ochrannou známkou?

Môže požiadanie o zápis ochrannej známky bez úmyslu používať ju vo vzťahu k určitým tovarom alebo službám predstavovať nekonanie v dobrej viere?

Ak je odpoveď na tretiu otázku kladná, je možné dospieť k záveru, že prihlasovateľ podal prihlášku čiastočne v dobrej viere a čiastočne v zlej viere vtedy, ak mal prihlasovateľ v úmysle používať ochrannú známku vo vzťahu k určitému špecifikovanému tovaru alebo službám, avšak nemal úmysle používať ochrannú známku vo vzťahu k iným špecifikovaným tovarom alebo službám?

Je § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach Spojeného kráľovstva z roku 1994 zlučiteľný so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/24361 a právnymi predpismi, ktoré jej predchádzali?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).