Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade konungariket) den 6 juni 2018 – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited mot Skykick UK Limited, Skykick Inc

(Mål C-371/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i det nationella målet

Kärande: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Svarande: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Tolkningsfrågor

1)    Kan ett EU-varumärke eller ett nationellt varumärke som är registrerat i en medlemsstat förklaras helt eller delvis ogiltigt på grund av att vissa eller samtliga beteckningar i beskrivningen av varor och tjänster inte är tillräckligt klara och precisa så att behöriga myndigheter och tredje man enbart på grundval av dessa beteckningar kan fastställa omfattningen av det skydd som varumärket medför?

2)    Om svaret på fråga 1 är jakande är en sådan beteckning som ”datorprogramvara” alltför allmän och avser varor som är alltför olika för att den ska vara förenlig med varumärkets funktion att ange ursprung och vara tillräckligt klar och precis så att behöriga myndigheter och tredje man med stöd enbart av denna beteckning kan bestämma omfattningen av det skydd som varumärket medför?

3)    Kan enbart det förhållandet att ansökan om registrering av ett varumärke görs utan avsikt att använda det med avseende på de angivna varorna eller tjänsterna utgöra ond tro?

4)    Om svaret på fråga 3 är jakande, kan det anses att sökanden gjorde ansökan delvis i god tro och delvis i ond tro om och i den mån som sökanden hade för avsikt att använda varumärket med avseende på vissa av de angivna varorna eller tjänsterna men utan avsikt att använda varumärket med avseende på andra av de angivna varorna och tjänsterna?

5)    Är section 32(3) i Förenade kungarikets varumärkeslag förenlig med Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU1 och dess föregångare?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).