Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 4 юни 2018 г. — Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances

(Дело C-363/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Ответник: Ministre de l’Économie et des Finances

Преюдициален въпрос

Изисква ли правото на Европейския съюз, и по-специално Регламент № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите1 , когато е задължително да се посочи произходът на попадащ в приложното поле на този регламент продукт, върху продукт с произход от територия, окупирана от Израел от 1967 г., да се посочва тази територия, както и да се уточнява, че продуктът е от израелско селище, когато това е така? При отрицателен отговор на този въпрос, разпоредбите на посочения регламент, по-специално тези в глава VI от него, позволяват ли на дадена държава членка да изисква такива обозначения?

____________

1     Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 2011 г., стр. 18).