Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 4. června 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd v. Ministre de l'Économie et des Finances

(Věc C-363/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ministre de l'Économie et des Finances

Žalovaná: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Předběžná otázka

Ukládá unijní právo a konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům1 , v případě, že je označení původu produktu spadající do působnosti uvedeného nařízení povinné, povinnost pro produkty pocházející z území okupovaného Izraelem od června 1967 označení takového území, jakož i označení upřesňující, že produkt pochází z izraelské osady? V případě záporné odpovědi, zda ustanovení daného nařízení, zejména ustanovení kapitoly VI, umožňují členskému státu takové označení vyžadovat?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, s. 18).